Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Olsztynie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Zasady udostępniania informacji publicznej

1. Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. – Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm.) oraz ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (t.j. - Dz. U. z 2019 r. poz. 1446) .

2. Informacja publiczna udostępniana jest przede wszystkim poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej (dalej: BIP) prowadzonej przez Spółkę.

3. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP, może być udostępniona na wniosek zainteresowanego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Polityki, z zastosowaniem poniższych zasad:

1) Spółka rozpatruje wnioski o udostępnienie informacji publicznej w formie pisemnej przesłanej na adres siedziby Spółki lub elektronicznej przesłanej na adres e-mail: biuro@mpec.olsztyn.pl

2) udostępnienie informacji następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku;

3) jeżeli informacja nie może być udostępniona w wyznaczonym terminie wnioskodawca zostaje poinformowany o powodach opóźnienia i terminie udzielenia odpowiedzi;

4) udostępnienie informacji następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem chyba, że środki techniczne, jakimi dysponuje Spółka to uniemożliwiają;

5) jeżeli udostępnienie informacji publicznej, skutkować będzie poniesieniem przez Spółkę dodatkowych kosztów, związanych z koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Spółka może wysłać w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku pismo do wnioskodawcy z informacją o wysokości opłaty oraz sposobie jej wniesienia. Czynniki brane pod uwagę przy ustalaniu opłaty za udostępnienie informacji publicznej:

- stawka godzinowa wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do przygotowania informacji, liczona proporcjonalnie do ilości czasu przeznaczonego na realizację sprawy, związanej z przekształceniem informacji w formę wskazaną we wniosku;

- koszty materiałów (nośników informacji, papieru, wydruku) zużytych w celu przygotowania informacji w formie wskazanej we wniosku;

- koszty związane z dostarczeniem informacji w formie wskazanej we wniosku.

6) wnioski, do których stosuje się pkt 8 niezawierające imienia i nazwiska lub nazwy instytucji oraz adresu wnioskodawcy, jeżeli nie ma możliwości ustalenia tego adresu pozostawia się bez rozpoznania;

7) w przypadku, gdy wnioskodawca zwraca się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, które nie zostaną zakwalifikowane jako informacje publiczne lub, gdy Spółka takich informacji nie posiada, MPEC powiadamia wnoszącego, iż jego wniosek nie może być rozpatrzony wraz z uzasadnieniem. W tym wypadku nie mają zastosowania przepisy o odmowie udostępniania informacji publicznej, a więc do samej informacji nie stosuje się formy decyzji. Wnioskodawcę informuje się w zwykłej formie pisemnej lub elektronicznej.

8) odmowa udostępnienia informacji następuje w formie decyzji.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki: Konrad Nowak Prezes Zarządu, Lidia Warnel Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomicznych
 • opublikował: Małgorzata Polakowska
  data publikacji: 2019-06-03 09:05
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-27 14:49

Materiały dot. wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki: Konrad Nowak Prezes Zarządu, Lidia Warnel Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomicznych
 • opublikował: Marcin Seniuk
  data publikacji: 2017-12-15 12:46
 • zmodyfikował: Małgorzata Polakowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-11 09:54

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7645
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-08-27 14:49:33