Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Olsztynie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Kompetencje władz MPEC Spółka z o.o. w Olsztynie

Organami (władzami) Spółki są:

 1. Zarząd,
 2. Rada Nadzorcza,
 3. Zgromadzenie Wspólników.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki: Konrad Nowak Prezes Zarządu, Lidia Warnel Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomicznych
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-10-29 13:26
 • zmodyfikował: Małgorzata Polakowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-11 09:46

Zarząd

Zarząd MPEC Spółka z o.o. w Olsztynie
z Aktu Założycielskiego Spółki:

§ 19

 1. W skład Zarządu Spółki wchodzą od jeden do dwie osoby, w tym Prezes.
 2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek członka Zarządu.
 3. Kadencja Zarządu Spółki trwa 4 lata.
 4. Członkowie Zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy lub członkowie władz bez zgody Rady Nadzorczej.

§ 20

 1.  Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo w niniejszym akcie założycielskim do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
 3. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwala Zarząd a zatwierdza Rada Nadzorcza.
 4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów aktualnego składu Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 5. Zarząd może ustanowić prokurę.

§ 21

 1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Spółki lub członka zarządu wspólnie z prokurentem lub dwóch prokurentów.
 2. Prezes Zarządu reprezentuje pracodawcę w rozumieniu przepisów kodeksu pracy w stosunku do pracowników Spółki.

§ 22

 1. Umowę o świadczenie usług zarządzania z osobami wchodzącymi w skład Zarządu Spółki zawiera oraz rozwiązuje w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej na podstawie uchwały Rady Nadzorczej o powołaniu lub odwołaniu członka Zarządu.
 2. Wysokość wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu ustala Zgromadzenie Wspólników, podejmując stosowną uchwałę.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki: Konrad Nowak Prezes Zarządu, Lidia Warnel Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomicznych
 • opublikował: Dział Zamówień Publicznych
  data publikacji: 2008-10-31 08:25
 • zmodyfikował: Małgorzata Polakowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-11 09:46

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza MPEC Spółka z o.o. w Olsztynie
z Aktu Założycielskiego Spółki:

§ 23

 1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 7 do 9 członków. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 3 lata.
 2. Członków Rady Nadzorczej powołuje Zgromadzenie Wspólników w tym również trzech członków Rady Nadzorczej w