Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

 • Kompetencje

Treść strony

Zgromadzenie Wspólników

 

Zgromadzenie Wspólników MPEC Spółka z o.o. w Olsztynie
z Aktu Założycielskiego Spółki:

     

§ 30

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki:

1/ z własnej inicjatywy, 

2/ na pisemny wniosek właścicieli, co najmniej 10 % udziałów,

3/ na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,

4/ na pisemny wniosek członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników,

5/ na pisemny wniosek członków Rady Nadzorczej powołanych przez Zgromadzenie Wspólników spoza grona pracowników Spółki.

4. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

5. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników w przypadku:

1/ gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zgromadzenia Wspólników w przepisowym terminie,

2/ jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zarząd Spółki nie zwołał Zgromadzenia Wspólników w terminie.

6. Uprawnienia określone w ust. 5 pkt 2 przysługują także członkom Rady Nadzorczej  wybranym przez pracowników.

7. Członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez pracowników wykonują uprawnienia określone w ust. 3 i 6 w ten sposób, że pod pisemnym wnioskiem podpisy złoży większość członków tej grupy.

 

§ 31

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.

2. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy reprezentowany jest na zgromadzeniu, a nikt z obecnych  nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

3. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki.

4. Uchylony.  

5. Skreślono.

§ 32

Do czasu zbycia udziałów Spółki przez Gminę Olsztyn, Zgromadzenie Wspólników reprezentuje Prezydent Miasta Olsztyn.

 

§ 33

1. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki.

2. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się listami poleconymi lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników.

 

§ 34

1. Zgromadzenie Wspólników otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub wskazana przez niego osoba ze składu Rady.

2.  Zgromadzenie Wspólników uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

 

§ 35

1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

1/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Rady Nadzorczej,

2/ powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,

3/ udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania  przez nich obowiązków,

4/ zawieszanie w czynnościach członków Zarządu,

5/ powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,

6/ zmiana przedmiotu działania przedsiębiorstwa Spółki,

7/ zmiana aktu założycielskiego Spółki,

8/ podniesienie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,

9/ połączenia Spółki, podzielenia Spółki i przekształcenia Spółki,

10/ decydowanie o przystąpieniu Spółki do innej spółki oraz o wystąpieniu z niej,

11/ rozwiązanie i likwidacja Spółki,

12/ emisja obligacji,

13/ podjęcie uchwały w przedmiocie umowy o zbycie lub nabycie na rzecz Spółki nieruchomości albo udziału w nieruchomości lub środków trwałych za cenę przewyższającą jedną dziesiątą kapitału zakładowego,

14/  Uchylono.

15/ postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

16/  zatwierdzanie rocznego planu w przedmiocie podstawowej działalności Spółki,

17/  tworzenie funduszy celowych.

2. Oprócz spraw wymienionych w ust.1 uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy określone w kodeksie spółek handlowych.

3. Kompetencje wymienione w ust. 1 pkt 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Zgromadzenie Wspólników wykonuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej.

4. Kompetencja określona w ust. 1 pkt. 11 wykonywana jest w oparciu o uchwałę Rady Miasta Olsztyna wyrażającą zgodę na rozwiązanie i likwidację Spółki.

 

§  36

Skreślono.

 

§ 37

Na każdy udział przypada 1 głos.

Głosowanie przez pełnomocników jest dopuszczalne.

 

 

      

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki: Konrad Nowak Prezes Zarządu, Lidia Warnel Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomicznych
 • opublikował: Dział Zamówień Publicznych
  data publikacji: 2008-11-20 13:55
 • zmodyfikował: Małgorzata Polakowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-11 09:47

Rejestr zmian

 • zmieniono 2018-05-02 13:07 przez Marcin Seniuk
 • zmieniono 2018-11-13 08:13 przez Małgorzata Polakowska
 • zmieniono 2019-07-11 09:47 przez Małgorzata Polakowska

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9614
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-11 09:47

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Olsztynie

ul. Słoneczna 46, 10-710 Olsztyn

Nr KRS: 0000072800
NIP 739-02-00-206
REGON 510620015

Dane kontaktowe

sekretariat: tel. +48 89 524 03 04
centrala: tel. +48 89 524 05 34
centrala: tel. +48 89 524 12 00

fax: +48 89 524 02 10
e-mail: biuro@mpec.olsztyn.pl

Pogotowie Ciepłownicze: nr tel. 993

Godziny urzędowania

poniedziałek-piątek od godz. 7.00 do 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 203354
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-08 16:40

Stopka strony