Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

 • Kompetencje

Treść strony

Zgromadzenie Wspólników

 

Zgromadzenie Wspólników MPEC Spółka z o.o. w Olsztynie
z Aktu Założycielskiego Spółki:

     

§ 30

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki:

1/ z własnej inicjatywy, 

2/ na pisemny wniosek właścicieli, co najmniej 10 % udziałów,

3/ na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,

4/ na pisemny wniosek członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników,

5/ na pisemny wniosek członków Rady Nadzorczej powołanych przez Zgromadzenie Wspólników spoza grona pracowników Spółki.

4. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

5. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników w przypadku:

1/ gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zgromadzenia Wspólników w przepisowym terminie,

2/ jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zarząd Spółki nie zwołał Zgromadzenia Wspólników w terminie.

6. Uprawnienia określone w ust. 5 pkt 2 przysługują także członkom Rady Nadzorczej  wybranym przez pracowników.

7. Członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez pracowników wykonują uprawnienia określone w ust. 3 i 6 w ten sposób, że pod pisemnym wnioskiem podpisy złoży większość członków tej grupy.

 

§ 31

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.

2. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy reprezentowany jest na zgromadzeniu, a nikt z obecnych  nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

3. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki.

4. Uchylony.  

5. Skreślono.

§ 32

Do czasu zbycia udziałów Spółki przez Gminę Olsztyn, Zgromadzenie Wspólników reprezentuje Prezydent Miasta Olsztyn.

 

§ 33

1. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki.

2. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się listami poleconymi lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników.

 

§ 34

1. Zgromadzenie Wspólników otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub wskazana przez niego osoba ze składu Rady.

2.  Zgromadzenie Wspólników uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

 

§ 35

1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

1/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Rady Nadzorczej,

2/ powzięcie uchwały o podziale i zasadach wypłaty zysku albo pokryciu straty,

3/ udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania  przez nich obowiązków,

4/ zawieszanie w czynnościach członków Zarządu,

5/ powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,

6/ zmiana przedmiotu działania przedsiębiorstwa Spółki,

7/ zmiana aktu założycielskiego Spółki,

8/ podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, umorzenie, przeniesienie, obciążenie lub rozporządzenie w inny sposób udziałami Spółki, a także połączenie lub podział udziałów Spółki,

9/ połączenie Spółki, podział Spółki i przekształcenie Spółki,

10/ decydowanie o przystąpieniu Spółki do innej spółki oraz o wystąpieniu z niej,

11/ rozwiązanie i likwidacja Spółki,

12/ emisja obligacji,

13/ podjęcie uchwały w przedmiocie zawarcia umowy o zbycie, oddanie do użytkowania, wydzierżawienie, rozporządzenie w inny sposób przedsiębiorstwem Spółki lub jego zorganizowaną częścią albo nieruchomością Spółki mającą wartość przewyższającą 100.000,00 (sto tysięcy) złotych (z wyłączeniem nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. Lubelskiej, składającej się z działek nr 89-25/11, 94-6/15, 94-6/16, 94-6/2, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą KW nr OL1O/00152933/2 lub działek powstałych w wyniku ich podziału albo połączenia) lub nieruchomością mającą kluczowe znaczenie dla utrzymania przez Spółkę zdolności do prowadzenia działalności w zakresie wytwarzania lub dystrybucji ciepła albo nabycie na rzecz Spółki nieruchomości albo udziału w nieruchomości lub środków trwałych za cenę przewyższającą jedną dziesiątą kapitału zakładowego,

14/  Uchylono.

15/ postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

16/  zatwierdzanie rocznego planu w przedmiocie podstawowej działalności Spółki,

17/  tworzenie funduszy celowych,

18/ wyrażenie zgody na rozwiązanie, wypowiedzenie lub odstąpienie przez Spółkę od umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym zawartej w dniu 28 listopada 2019 r. pomiędzy Spółką a Dobrą Energią dla Olsztyna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, a także rozwiązanie, w tym poprzez wypowiedzenie lub odstąpienie, przez Spółkę od innych umów zawartych przez Spółkę w wykonaniu umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym zawartej w dniu 28 listopada 2019 r. pomiędzy Spółką a Dobra Energia dla Olsztyna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
19/ wyrażenie zgody na nabycie udziałów w kapitale zakładowym Spółki przez podmiot inny niż Gmina Olsztyn lub przyznanie uprawnień dających podmiotom innym niż Gmina Olsztyn prawo do nabycia albo objęcia udziałów w kapitale zakładowym Spółki albo wykonywania jakichkolwiek uprawnień z tych udziałów,  
20/ wyrażenie zgody na ponoszenie przez Spółkę nakładów inwestycyjnych w wysokości przewyższającej 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych na aktywa inne niż miejska sieć ciepłownicza lub źródła wytwarzania ciepła, posiadane przez Spółkę na dzień 31.03.2020 r.

2. Oprócz spraw wymienionych w ust.1 uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy określone w kodeksie spółek handlowych.

3. Kompetencje wymienione w ust. 1 pkt 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 18, 19, 20 Zgromadzenie Wspólników wykonuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej.

4. Kompetencja określona w ust. 1 pkt. 11 wykonywana jest w oparciu o uchwałę Rady Miasta Olsztyna wyrażającą zgodę na rozwiązanie i likwidację Spółki.

 

§  36

Skreślono.

 

§ 37

Na każdy udział przypada 1 głos.

Głosowanie przez pełnomocników jest dopuszczalne.

 

 

      

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki: Konrad Nowak Prezes Zarządu, Lidia Warnel Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomicznych
 • opublikował: Dział Zamówień Publicznych
  data publikacji: 2008-11-20 13:55
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-28 11:53

Rejestr zmian

 • zmieniono 2018-05-02 13:07 przez Marcin Seniuk
 • zmieniono 2018-11-13 08:13 przez Małgorzata Polakowska
 • zmieniono 2019-07-11 09:47 przez Małgorzata Polakowska
 • zmieniono 2020-05-28 11:53 przez Wioleta Jurgielewicz Inspektor ds. organizacji i zarządzania

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12706
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-05-28 11:53

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Olsztynie

ul. Słoneczna 46, 10-710 Olsztyn

Nr KRS: 0000072800
NIP 739-02-00-206
REGON 510620015

Dane kontaktowe

sekretariat: tel. +48 89 524 03 04
centrala: tel. +48 89 524 05 34
centrala: tel. +48 89 524 12 00

fax: +48 89 524 02 10
e-mail: biuro@mpec.olsztyn.pl

Pogotowie Ciepłownicze: nr tel. 993

Godziny urzędowania

poniedziałek-piątek od godz. 7.00 do 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 276633
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-07-28 14:24

Stopka strony