Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

 • Kompetencje

Treść strony

Rada Nadzorcza

 

Rada Nadzorcza MPEC Spółka z o.o. w Olsztynie
z Aktu Założycielskiego Spółki:
 

§ 23

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 7 do 9 członków. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 3 lata

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje Zgromadzenie Wspólników w tym również trzech członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników Spółki, przy czym członkowie Rady Nadzorczej, reprezentujący w spółce jednostkę samorządu terytorialnego, są powoływani spośród osób, które złożyły egzamin w trybie przewidzianym w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji.

2.1.  Do członków rad nadzorczych spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, reprezentujących w spółce jednostkę samorządu terytorialnego, stosuje się odpowiednio art. 10a ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.
o gospodarce komunalnej  (stanowiącej załącznik do Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z 5 kwietnia 2017 r. tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 827).

3. Rada Pracowników przy udziale organizacji związkowych opracowuje regulamin wyborów do Rady Nadzorczej w części dotyczącej przedstawicieli załogi. Dla swojej ważności regulamin wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Wspólników. Zasady te mają zastosowanie również do zmian regulaminu.

4. Zgromadzenie Wspólników odwołuje przedstawicieli lub przedstawiciela załogi w Radzie Nadzorczej na pisemny wniosek 2/3 (dwóch trzecich) załogi Spółki. 

5. Zgromadzenie Wspólników może z ważnych powodów odwołać członka Rady Nadzorczej powołanego przez Zgromadzenie Wspólników przed upływem kadencji z zastrzeżeniem ust. 4 wobec członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników.

 

§ 24

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza. Pierwsze posiedzenie zwołuje Prezydent Miasta Olsztyn.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego, zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy im. 

3. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza przed upływem kadencji.

 

§ 25

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.

2. Przewodniczący Rady lub Zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie na wniosek co najmniej trzech członków Rady lub Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

 

§ 26

1. Dla ważności uchwał konieczne jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków  Rady Nadzorczej w przyjętej zwyczajowo formie (np. mailowo, telefonicznie lub pisemnie), z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być również podjęte także bez odbycia posiedzenia, w drodze pisemnego głosowania w trybie obiegowym. Dla ważności uchwały wymagane jest podjęcie jej większością głosów aktualnego składu Rady Nadzorczej. Zasady podejmowania uchwał w trybie obiegowym określa Regulamin Rady Nadzorczej.

4.  Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa jej tryb postępowania.

 

§ 27

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego aktu założycielskiego do szczegółowych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

1/  ocena sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki  oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym,

2/ ocena wniosków Zarządu Spółki dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,

3/ składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny wskazanej w punkcie 1 i 2,

4/ zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,

5/  ustalenie zasad odpłatnego udostępnienia składników majątku Spółki o wartości powyżej 200 tys. zł osobom trzecim,

6/  Uchylono.

7/ w sporach między Spółką a członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnicy powołani uchwałą Zgromadzenia Wspólników,

8/ opiniowanie rocznych planów rzeczowo – finansowych Spółki, 

9/ powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,

10/ wybieranie biegłego rewidenta, w tym także do badania sprawozdania finansowego,

11/ opiniowanie innych spraw zgłoszonych przez Zarząd lub Zgromadzenie Wspólników.

 

§ 28

 Wyłącza się kontrolę Spółki przez indywidualnych członków Rady Nadzorczej.

 

§ 29

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują w równej wysokości wynagrodzenie w postaci zryczałtowanej stawki, a Przewodniczący Rady Nadzorczej odpowiednio wyższe. Wysokość opłaty ryczałtowej określa Zgromadzenie Wspólników.

3. Rada Nadzorcza może delegować członka Rady do udziału w szkoleniach związanych z działalnością Spółki, w których uczestniczą pracownicy Spółki. Koszty uczestnictwa finansowane będą przez MPEC Spółka z o.o. w Olsztynie.

 

 

 
 
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki: Konrad Nowak Prezes Zarządu, Lidia Warnel Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomicznych
 • opublikował: Dział Zamówień Publicznych
  data publikacji: 2008-10-31 08:36
 • zmodyfikował: Małgorzata Polakowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-11 09:46

Rejestr zmian

 • zmieniono 2013-04-29 11:26 przez Marcin Seniuk
 • zmieniono 2018-05-02 12:53 przez Marcin Seniuk
 • zmieniono 2018-11-13 08:02 przez Małgorzata Polakowska
 • zmieniono 2018-11-13 08:03 przez Małgorzata Polakowska
 • zmieniono 2018-11-13 08:16 przez Małgorzata Polakowska
 • zmieniono 2018-11-13 08:20 przez Małgorzata Polakowska
 • zmieniono 2018-11-13 08:21 przez Małgorzata Polakowska
 • zmieniono 2019-07-11 09:46 przez Małgorzata Polakowska

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12702
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-05-28 11:53

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Olsztynie

ul. Słoneczna 46, 10-710 Olsztyn

Nr KRS: 0000072800
NIP 739-02-00-206
REGON 510620015

Dane kontaktowe

sekretariat: tel. +48 89 524 03 04
centrala: tel. +48 89 524 05 34
centrala: tel. +48 89 524 12 00

fax: +48 89 524 02 10
e-mail: biuro@mpec.olsztyn.pl

Pogotowie Ciepłownicze: nr tel. 993

Godziny urzędowania

poniedziałek-piątek od godz. 7.00 do 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 276618
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-07-28 14:24

Stopka strony