Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

 • Kompetencje

Treść strony

Kompetencje władz MPEC Spółka z o.o. w Olsztynie

 

Organami (władzami) Spółki są:

1. Zarząd,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zgromadzenie Wspólników.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki: Konrad Nowak Prezes Zarządu, Lidia Warnel Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomicznych
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-10-29 13:26
 • zmodyfikował: Małgorzata Polakowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-11 09:46
Zarząd

 

Zarząd MPEC Spółka z o.o. w Olsztynie
z Aktu Założycielskiego Spółki:
 

 

§ 19

1.  W skład Zarządu Spółki wchodzą od jeden do dwie osoby, w tym Prezes.

2.  Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek członka Zarządu.

3.  Kadencja Zarządu Spółki trwa 4 lata.

4. Członkowie Zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy lub członkowie władz bez zgody Rady Nadzorczej.

§ 20

1.  Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.

2.  Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo w niniejszym akcie założycielskim do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.

3.  Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwala Zarząd a zatwierdza Rada Nadzorcza.

4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów aktualnego składu Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

5.  Zarząd może ustanowić prokurę.

§ 21

1.  Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Spółki lub członka zarządu wspólnie z prokurentem lub dwóch prokurentów.

2.   Prezes Zarządu reprezentuje pracodawcę w rozumieniu przepisów kodeksu pracy
w stosunku do pracowników Spółki.

§ 22

1. Umowę o świadczenie usług zarządzania z osobami wchodzącymi w skład Zarządu Spółki zawiera oraz rozwiązuje w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej na podstawie uchwały Rady Nadzorczej o powołaniu lub odwołaniu członka Zarządu.

2. Wysokość wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu ustala Zgromadzenie Wspólników, podejmując stosowną uchwałę.

 

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki: Konrad Nowak Prezes Zarządu, Lidia Warnel Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomicznych
 • opublikował: Dział Zamówień Publicznych
  data publikacji: 2008-10-31 08:25
 • zmodyfikował: Małgorzata Polakowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-11 09:46
Rada Nadzorcza

 

Rada Nadzorcza MPEC Spółka z o.o. w Olsztynie
z Aktu Założycielskiego Spółki:
 

§ 23

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 7 do 9 członków. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 3 lata

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje Zgromadzenie Wspólników w tym również trzech członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników Spółki, przy czym członkowie Rady Nadzorczej, reprezentujący w spółce jednostkę samorządu terytorialnego, są powoływani spośród osób, które złożyły egzamin w trybie przewidzianym w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji.

2.1.  Do członków rad nadzorczych spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, reprezentujących w spółce jednostkę samorządu terytorialnego, stosuje się odpowiednio art. 10a ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.
o gospodarce komunalnej  (stanowiącej załącznik do Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z 5 kwietnia 2017 r. tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 827).

3. Rada Pracowników przy udziale organizacji związkowych opracowuje regulamin wyborów do Rady Nadzorczej w części dotyczącej przedstawicieli załogi. Dla swojej ważności regulamin wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Wspólników. Zasady te mają zastosowanie również do zmian regulaminu.

4. Zgromadzenie Wspólników odwołuje przedstawicieli lub przedstawiciela załogi w Radzie Nadzorczej na pisemny wniosek 2/3 (dwóch trzecich) załogi Spółki. 

5. Zgromadzenie Wspólników może z ważnych powodów odwołać członka Rady Nadzorczej powołanego przez Zgromadzenie Wspólników przed upływem kadencji z zastrzeżeniem ust. 4 wobec członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników.

 

§ 24

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza. Pierwsze posiedzenie zwołuje Prezydent Miasta Olsztyn.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego, zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy im. 

3. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza przed upływem kadencji.

 

§ 25

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.

2. Przewodniczący Rady lub Zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie na wniosek co najmniej trzech członków Rady lub Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

 

§ 26

1. Dla ważności uchwał konieczne jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków  Rady Nadzorczej w przyjętej zwyczajowo formie (np. mailowo, telefonicznie lub pisemnie), z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być również podjęte także bez odbycia posiedzenia, w drodze pisemnego głosowania w trybie obiegowym. Dla ważności uchwały wymagane jest podjęcie jej większością głosów aktualnego składu Rady Nadzorczej. Zasady podejmowania uchwał w trybie obiegowym określa Regulamin Rady Nadzorczej.

4.  Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa jej tryb postępowania.

 

§ 27

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego aktu założycielskiego do szczegółowych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

1/  ocena sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki  oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym,

2/ ocena wniosków Zarządu Spółki dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,

3/ składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny wskazanej w punkcie 1 i 2,

4/ zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,

5/  ustalenie zasad odpłatnego udostępnienia składników majątku Spółki o wartości powyżej 200 tys. zł osobom trzecim,

6/  Uchylono.

7/ w sporach między Spółką a członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnicy powołani uchwałą Zgromadzenia Wspólników,

8/ opiniowanie rocznych planów rzeczowo – finansowych Spółki, 

9/ powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,

10/ wybieranie biegłego rewidenta, w tym także do badania sprawozdania finansowego,

11/ opiniowanie innych spraw zgłoszonych przez Zarząd lub Zgromadzenie Wspólników.

 

§ 28

 Wyłącza się kontrolę Spółki przez indywidualnych członków Rady Nadzorczej.

 

§ 29

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują w równej wysokości wynagrodzenie w postaci zryczałtowanej stawki, a Przewodniczący Rady Nadzorczej odpowiednio wyższe. Wysokość opłaty ryczałtowej określa Zgromadzenie Wspólników.

3. Rada Nadzorcza może delegować członka Rady do udziału w szkoleniach związanych z działalnością Spółki, w których uczestniczą pracownicy Spółki. Koszty uczestnictwa finansowane będą przez MPEC Spółka z o.o. w Olsztynie.

 

 

 
 
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki: Konrad Nowak Prezes Zarządu, Lidia Warnel Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomicznych
 • opublikował: Dział Zamówień Publicznych
  data publikacji: 2008-10-31 08:36
 • zmodyfikował: Małgorzata Polakowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-11 09:46
Zgromadzenie Wspólników

 

Zgromadzenie Wspólników MPEC Spółka z o.o. w Olsztynie
z Aktu Założycielskiego Spółki:

     

§ 30

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki:

1/ z własnej inicjatywy, 

2/ na pisemny wniosek właścicieli, co najmniej 10 % udziałów,

3/ na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,

4/ na pisemny wniosek członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników,

5/ na pisemny wniosek członków Rady Nadzorczej powołanych przez Zgromadzenie Wspólników spoza grona pracowników Spółki.

4. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

5. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników w przypadku:

1/ gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zgromadzenia Wspólników w przepisowym terminie,

2/ jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zarząd Spółki nie zwołał Zgromadzenia Wspólników w terminie.

6. Uprawnienia określone w ust. 5 pkt 2 przysługują także członkom Rady Nadzorczej  wybranym przez pracowników.

7. Członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez pracowników wykonują uprawnienia określone w ust. 3 i 6 w ten sposób, że pod pisemnym wnioskiem podpisy złoży większość członków tej grupy.

 

§ 31

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.

2. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy reprezentowany jest na zgromadzeniu, a nikt z obecnych  nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

3. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki.

4. Uchylony.  

5. Skreślono.

§ 32

Do czasu zbycia udziałów Spółki przez Gminę Olsztyn, Zgromadzenie Wspólników reprezentuje Prezydent Miasta Olsztyn.

 

§ 33

1. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki.

2. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się listami poleconymi lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników.

 

§ 34

1. Zgromadzenie Wspólników otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub wskazana przez niego osoba ze składu Rady.

2.  Zgromadzenie Wspólników uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

 

§ 35

1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

1/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Rady Nadzorczej,

2/ powzięcie uchwały o podziale i zasadach wypłaty zysku albo pokryciu straty,

3/ udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania  przez nich obowiązków,

4/ zawieszanie w czynnościach członków Zarządu,

5/ powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,

6/ zmiana przedmiotu działania przedsiębiorstwa Spółki,

7/ zmiana aktu założycielskiego Spółki,

8/ podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, umorzenie, przeniesienie, obciążenie lub rozporządzenie w inny sposób udziałami Spółki, a także połączenie lub podział udziałów Spółki,

9/ połączenie Spółki, podział Spółki i przekształcenie Spółki,

10/ decydowanie o przystąpieniu Spółki do innej spółki oraz o wystąpieniu z niej,

11/ rozwiązanie i likwidacja Spółki,

12/ emisja obligacji,

13/ podjęcie uchwały w przedmiocie zawarcia umowy o zbycie, oddanie do użytkowania, wydzierżawienie, rozporządzenie w inny sposób przedsiębiorstwem Spółki lub jego zorganizowaną częścią albo nieruchomością Spółki mającą wartość przewyższającą 100.000,00 (sto tysięcy) złotych (z wyłączeniem nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. Lubelskiej, składającej się z działek nr 89-25/11, 94-6/15, 94-6/16, 94-6/2, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą KW nr OL1O/00152933/2 lub działek powstałych w wyniku ich podziału albo połączenia) lub nieruchomością mającą kluczowe znaczenie dla utrzymania przez Spółkę zdolności do prowadzenia działalności w zakresie wytwarzania lub dystrybucji ciepła albo nabycie na rzecz Spółki nieruchomości albo udziału w nieruchomości lub środków trwałych za cenę przewyższającą jedną dziesiątą kapitału zakładowego,

14/  Uchylono.

15/ postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

16/  zatwierdzanie rocznego planu w przedmiocie podstawowej działalności Spółki,

17/  tworzenie funduszy celowych,

18/ wyrażenie zgody na rozwiązanie, wypowiedzenie lub odstąpienie przez Spółkę od umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym zawartej w dniu 28 listopada 2019 r. pomiędzy Spółką a Dobrą Energią dla Olsztyna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, a także rozwiązanie, w tym poprzez wypowiedzenie lub odstąpienie, przez Spółkę od innych umów zawartych przez Spółkę w wykonaniu umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym zawartej w dniu 28 listopada 2019 r. pomiędzy Spółką a Dobra Energia dla Olsztyna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
19/ wyrażenie zgody na nabycie udziałów w kapitale zakładowym Spółki przez podmiot inny niż Gmina Olsztyn lub przyznanie uprawnień dających podmiotom innym niż Gmina Olsztyn prawo do nabycia albo objęcia udziałów w kapitale zakładowym Spółki albo wykonywania jakichkolwiek uprawnień z tych udziałów,  
20/ wyrażenie zgody na ponoszenie przez Spółkę nakładów inwestycyjnych w wysokości przewyższającej 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych na aktywa inne niż miejska sieć ciepłownicza lub źródła wytwarzania ciepła, posiadane przez Spółkę na dzień 31.03.2020 r.

2. Oprócz spraw wymienionych w ust.1 uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy określone w kodeksie spółek handlowych.

3. Kompetencje wymienione w ust. 1 pkt 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 18, 19, 20 Zgromadzenie Wspólników wykonuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej.

4. Kompetencja określona w ust. 1 pkt. 11 wykonywana jest w oparciu o uchwałę Rady Miasta Olsztyna wyrażającą zgodę na rozwiązanie i likwidację Spółki.

 

§  36

Skreślono.

 

§ 37

Na każdy udział przypada 1 głos.

Głosowanie przez pełnomocników jest dopuszczalne.

 

 

      

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki: Konrad Nowak Prezes Zarządu, Lidia Warnel Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomicznych
 • opublikował: Dział Zamówień Publicznych
  data publikacji: 2008-11-20 13:55
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-28 11:53

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12855
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-05-28 11:53

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Olsztynie

ul. Słoneczna 46, 10-710 Olsztyn

Nr KRS: 0000072800
NIP 739-02-00-206
REGON 510620015

Dane kontaktowe

sekretariat: tel. +48 89 524 03 04
centrala: tel. +48 89 524 05 34
centrala: tel. +48 89 524 12 00

fax: +48 89 524 02 10
e-mail: biuro@mpec.olsztyn.pl

Pogotowie Ciepłownicze: nr tel. 993

Godziny urzędowania

poniedziałek-piątek od godz. 7.00 do 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 280067
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-10-07 09:14

Stopka strony